Przygotowujesz ogród na sezon?Meble ogrodowe do 50% taniejSPRAWDŹ ❯
Ikona koszyka 0
Twój koszyk jest pusty
Ikona trzech poziomych linii Ikona krzyżyka

Gwarancja jakości

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją przez okres 2 lat z wyjątkiem ograniczeń zawartych w instrukcji obsługi.

Podstawą skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania przelewu). Wszystkie produkty HOME & GARDEN objęte są gwarancją jakości wykonania i materiału. Również po jej zakończeniu nasz serwis pogwarancyjny pozwoli szybko uporać się z każdą ewentualną usterką (posiadamy magazyn części zamiennych). Wszelkie naprawy pogwarancyjne są odpłatne, a ich koszt ustalany jest indywidualnie.

Ogólne warunki gwarancji

Gwarant

HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, przy ul. Ceramicznej 15; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000987820, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7642710209 i numer identyfikacyjny REGON 522855111, nr telefonu +48 67 215 29 81, adres e-mail [email protected].

Okres gwarancji i zasięg terytorialny

 1. HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu użytkowanego i zamontowanego zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi opisanymi w „Instrukcji obsługi” dołączonej do produktu w okresie zgodnym z informacją odpowiadającą rodzajowi produktu.
 2. Gwarancja obejmuje okres począwszy od daty objęcia w posiadanie danego produktu i trwa nieprzerwanie przez okres gwarancji dla danego produktu. Data, od której rozpoczyna się okres gwarancyjny to data wystawienia dowodu sprzedaży.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Reklamującego

 1. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie: formularz.homegarden.com.pl; drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listem poleconym na adres: HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła.
 2. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w czasie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji e-mailem lub listem poleconym. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 3. W przypadku uzasadnionych roszczeń Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych ujawnionych w okresie trwania gwarancji.
 4. Usunięcie wad może nastąpić poprzez naprawę produktu, wymianę wadliwej części lub wymianę produktu.
 5. Gwarant zobowiązuje się do wykonania usługi gwarancyjnej w okresie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego produktu, którego dotyczy reklamacja. Produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu. UWAGA: w niektórych przypadkach do samego zgłoszenia reklamacji wystarczające jest przesłanie zdjęć szczegółowo obrazujących reklamowane wady produktu (dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy urządzenie jest zabudowane lub wymiany wadliwej części Reklamujący może dokonać samodzielnie).
 6. Transport produktów reklamowanych z tytułu gwarancji odbywa się na zlecenie i koszt HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej. Reklamujący jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu. UWAGA: W przypadku, kiedy wady nie podlegają reklamacji - produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.
 7. Okres gwarancji reklamowanego produktu ulega przedłużeniu o okres trwania usługi gwarancyjnej.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Ograniczenia gwarancji

 1. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne, które powinny być ujawnione w momencie dostawy produktu i nie zostały zgłoszone w dniu objęcia produktu w posiadanie wraz z załączoną kopią „Protokołu szkody” (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia).
 2. Gwarancja nie obejmuje wad:
  • wynikłych z eksploatacji produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • wynikłych z montażu lub eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z „Instrukcją obsługi”,
  • powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych (w tym wad powstałych w czasie przemieszczania oraz montażu / demontażu),
  • powstałych na skutek warunków atmosferycznych oddziałujących na produkt lub urządzenie (nawałnice, burze, gradobicia, śnieżyce, silne wiatry, ulewne deszcze, nadmierna stała wilgotność), a także zdarzeń losowych czy aktów wandalizmu (np. powódź, pożar),
  • wynikłych ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  • wynikłych z niewłaściwej konserwacji (np. używania silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem) lub braku konserwacji (trwałe zabrudzenia),
  • wynikłych z niewłaściwego przechowywania przez klienta przed ich użytkowaniem lub zamontowaniem,
  • drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci stłuczenia, ubić, pęknięć elementów szklanych.
 4. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku drewna jego usłojenie, zróżnicowana struktura i odcienie kolorystyczne lub naturalne przebarwienie oraz drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału.
 5. Gwarancja nie obowiązuje w wyniku naturalnego zużycia się elementów: • szyby: przebarwienia lub inne zmiany optyczne powstałe wskutek obciążenia termicznego, • powierzchnie zewnętrzne: zarysowania, otarcia i przebarwienia powstałe wskutek obciążeń termicznych na powierzchniach malowanych, z metalu, aluminium, rattanu, technorattanu i kamiennych, • poduchy i materace: odkształcenia i zmiana struktury powstałe w wyniku długotrwałego nacisku.
 6. Gwarancja nie obejmuje normalnych czynności eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem produktu, takich jak okresowe czyszczenie i konserwacja.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, jeżeli są one zgodne z podanymi przez producenta.
 8. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnie dokonanych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych w produkcie.

HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wobec osób i mienia związane z nieprawidłowym montażem i użytkowaniem produktu lub nieprawidłową obsługą urządzenia, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w "Instrukcji obsługi".